شـــب شـــعـر این پارك پاركینگ می شود این درخت ،تیر برق این زمین چمن ، آسفالت و من كه امروز به اصطلاح شاعرم روزی یك تكه سنگ می شوم با لوح یادبودی بر سینه درست،وسط همین میدان کپی برداری از اشعار بلامانع هست http://shabsheer.mihanblog.com 2020-07-03T07:58:33+01:00 text/html 2020-04-22T17:15:20+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا وحشی بافقی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1200 <font color="#333333"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#333333">ماه من گفتم که با من مهربان باشد ، نبود</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#333333">مرهم جان من آزرده جان باشد ، نبود</font></p><p><font color="#333333"><br></font></p></div></div><font color="#333333"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#333333">از میان بی موجبی خنجر به خون من کشید</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#333333">اینکه اندک گفتگویی در میان باشد ، نبود</font></p><p><font color="#333333"><br></font></p></div></div><font color="#333333"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#333333">بر دلم سد کوه غم از سرگرانیهای او</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#333333">بود اما اینکه بر خاطر گران باشد ، نبود</font></p><p><font color="#333333"><br></font></p></div></div><font color="#333333"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#333333">خاطر هرکس از و می‌شد، به نوعی شادمان</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#333333">شادمان گشتم که با من همچنان باشد ، نبود</font></p><p><font color="#333333"><br></font></p></div></div><font color="#333333"> </font><div class="b"><div class="m1"><p><font color="#333333">وحشی از بی لطفی او سد شکایت داشتیم</font></p></div><div class="m2"><p><font color="#333333">پیش او گفتم که یارای زبان باشد، نبود</font></p><p><font color="#333333"><br></font></p><p><font color="#333333">وحشی بافقی <br></font></p></div></div> text/html 2018-09-25T20:03:42+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا سعدی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1198 <font color="#333333"><br> من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی <br> عهد نا بستن از آن به که ببندی و نپایی <br> <br> دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم <br> باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی <br> <br> ای گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه <br> ما کجاییم درین بحر تفکر تو کجایی <br> <br> آن نه خال است و زنخندان و سر زلف پریشان <br> که دل اهل نظر برد، که سریست خدایی <br> <br> پرده بردار که بیگانه خود این روی ببیند <br> تو بزرگی و در آینه ی کوچک ننمایی <br> <br> حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان <br> این توانم که بیایم به محلت به گدایی <br> <br> عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت <br> همه سهلست تحمل نکنم بار جدایی <br> <br> روز صحرا و سماعست و لب جوی و تماشا سع<br> در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی <br> <br> گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم <br> چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی <br> <br> شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن <br> تا به همسایه نگوید که تو در خانه ی مایی <br> <br> کشتن شمع چه حاجت بود از بیم رقیبان<br> پرتو روی تو گوید که تو در خانه مایی<br> <br> سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد <br> که بدانست که در بند تو خوشتر که رهایی <br> <br> خلق گویند برو دل به هوای دگری ده <br></font><div><font color="#333333"> نکنم خاصه در ایام اتابک دو هوایی</font></div><div><font color="#333333"><br></font></div><div><font color="#333333">سعدی <br></font></div> text/html 2018-03-02T15:04:06+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا نادرابراهیمی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1197 <div align="center"><div align="left"><font size="3" color="#666666"><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;عزیز من!&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;خوشبختی نامه ای نیست که یک روز،نامه رسانی،زنگ در خانه ات را بزند </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و آن را به دست های منتظر تو بسپارد.خوشبختی،ساختن عروسک </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">کوچکی ست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...به همین سادگی،به خدا </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نه هیچ چیز دیگر...&nbsp;</span></p></font><font color="#666666"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><font size="3"><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;خوشبختی را در چنان هاله ای از رمز و راز،لوازم و شرایط، اصول و قوانین </span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده از شناختنش شویم...&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;خوشبختی،همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">است...&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نادر ابراهیمی </span></p></font></span></font></div><br><span style="COLOR: #009900; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"><font size="3"><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span style="COLOR: #009900; FONT-FAMILY: Tahoma" lang="AR-SA"></span></p></font></span></div> text/html 2017-12-20T18:03:54+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا هوشنگ ابتهاج http://shabsheer.mihanblog.com/post/1196 <p>به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی</p> <p>ز تو دارم این غم خوش ، به جهان از این چه خوش تر</p> <p>تو چه دادی ام که گویم که از آن به ام ندادی</p> <p>چه خیال می توان بست و کدام خواب نوشین</p> <p>به از این در تماشا که به روی من گشادی؟</p> <p>تویی آن که خیزد از وی همه خرّمی و سبری</p> <p>نظر کدام سروی؟ نفس کدام بادی؟</p> <p>ز کدام ره رسیدی؟ ز کدام در گذشتی</p> <p>ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی</p> <p>به سر بلندت ای سرو که در شب زمین کن</p> <p>نفس سپیده داند که چه راست ایستادی</p> <p>به کرانه های معنی نرسد سخن چه گویم</p> <p>که نهفته با دل سایه چه در میان نهادی</p> <p>هوشنگ ابتهاج</p> text/html 2016-01-09T18:46:44+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا مولانا http://shabsheer.mihanblog.com/post/1194 <font color="#666666"> </font><div class="p"> <div class="b" id="HUT3"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>سخت خوش است چشم تو و آن رخ گلفشان تو</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>دوش چه خورده ای دلا راست بگو به جان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT4"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>فتنه گر است نام تو پرشکر است دام تو</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>باطرب است جام تو بانمک است نان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT5"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>مرده اگر ببیندت فهم کند که سرخوشی</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>چند نهان کنی که می فاش کند نهان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT6"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>بوی کباب می زند از دل پرفغان من</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>بوی شراب می زند از دم و از فغان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT7"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>بهر خدا بیا بگو ور نه بهل مرا که تا</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>یک دو سخن به نایبی بردهم از زبان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT8"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>چون بنمود ذره ای خوبی بی کران تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUT9"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>بازبدید چشم ما آنچ ندید چشم کس</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>بازرسید پیر ما بیخود و سرگران تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTA"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>هر نفسی بگوییم عقل تو کو چه شد تو را</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>عقل نماند بنده را در غم و امتحان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTB"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>هر سحری چو ابر دی بارم اشک بر درت</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>پاک کنم به آستین اشک ز آستان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTC"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>مشرق و مغرب ار روم ور سوی آسمان شوم</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTD"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>زاهد کشوری بدم صاحب منبری بدم</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>کرد قضا دل مرا عاشق و کف زنان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTE"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>از می این جهانیان حق خدا نخورده ام</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>سخت خراب می شوم خائفم از گمان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTF"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>صبر پرید از دلم عقل گریخت از سرم</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>تا به کجا کشد مرا مستی بی امان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTG"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>شیر سیاه عشق تو می کند استخوان من</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>نی تو ضمان من بدی پس چه شد این ضمان تو<br><br></span></font></div> </div> <div class="b" id="HUTH"> <div class="m1"><font color="#666666"><span>ای تبریز بازگو بهر خدا به شمس دین</span></font></div> <div class="m2"><font color="#666666"><span>کاین دو جهان حسد برد بر شرف جهان تو<br><br>حضرت مولانا<br></span></font></div> </div> </div><font color="#666666"> </font> text/html 2015-09-16T22:52:10+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا شارل بودلر http://shabsheer.mihanblog.com/post/1192 <div class="_6a _29ee _4f-9 _43_1" data-hover="tooltip" id="u_jsonp_7_1n"><span></span></div><p>مُدام باید مست بود،<br> تنها همین!<br> باید مست بود تا سنگینیِ رِقت‌بار زمان<br> که تورا می‌شکند<br> و شانه‌هایت را خمیده می‌کند را احساس نکنی،<span class="text_exposed_show"><br> مُدام باید مست بود،<br> اما مستی از چه؟<br> از شراب از شعر یا از پرهیزکاری،<br> آن‌طور که دلتان می‌خواهد مست باشید <br> و اگر گاهی بر پله‌های یک قصر، <br> روی چمن‌های سبز کنار نهری <br> یا در تنهایی اندوه‌بارِ اتاقتان، <br> در حالیکه مستی از سرتان پریده یا کمرنگ شده، بیدار شدید<br> بپرسید از باد از موج از ستاره از پرنده از ساعت <br> از هرچه که می‌‌وزد <br> و هر آنچه در حرکت است، <br> آواز می‌خواند و سخن می‌گوید<br> بپرسید اکنون زمانِ چیست؟ <br> و باد، موج، ستاره، پرنده، <br> ساعت جوابتان را می‌دهند. </span></p><p> زمانِ مستی است <br> برای اینکه بَرده‌ی شکنجه دیده‌ی زمان نباشید <br> مست کنید، <br> همواره مست باشید، <br> از شراب از شعر یا از پرهیزکاری،<br> آن‌طور که دل‌تان می‌خواهد.</p><p> - شارل بودلر<br> ترجمه: سپیده حشمدار</p> text/html 2015-08-08T18:01:29+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا مولانا http://shabsheer.mihanblog.com/post/1190 <font color="#666666" size="2">آمده‌ای که راز من بر همگان بیان کنی<br>و آن شه بی‌نشانه را جلوه دهی نشان کنی<br><br>دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش<br>گفتم می نمی‌خورم گفت مکن زیان کنی<br><br>گفتم ترسم ار خورم شرم بپرّد از سرم<br>دست برم به جعد تو باز ز من کران کنی<br><br>دید که ناز می‌کنم گفت بیا عجب کسی<br>جان به تو روی آورد روی بدو گران کنی<br><br>با همگان پلاس و کم با چو منی پلاس هم<br>خاصبک نهان منم راز ز من نهان کنی<br><br>گنج دل زمین منم سر چه نهی تو بر زمین<br>قبله آسمان منم رو چه به آسمان کنی<br><br>سوی شهی نگر که او نور نظر دهد تو را<br>ور به ستیزه سر کشی روز اجل چنان کنی<br><br>رنگ رخت که داد؟ رو زرد شو از برای او<br>چون ز پی سیاهه‌ای روی چو زعفران کنی<br><br>همچو خروس باش نر وقت شناس و پیش رو<br>حیف بود خروس را ماده چو ماکیان کنی<br><br>کژ بنشین و راست گو راست بود سزا بود<br>جان و روان تو منم سوی دگر روان کنی<br><br>گر به مثال اقرضوا قرض دهی قراضه‌ای<br>نیم قراضه قلب را گنج کنی و کان کنی<br><br>ور دو سه روز چشم را بند کنی باتقوا<br>چشمه چشم حس را بحر در عیان کنی<br><br>ور به نشان ما روی راست چو تیر ساعتی<br>قامت تیر چرخ را بر زه خود کمان کنی<br><br>بهتر از این کرم بود جرم تو را گنه تو را<br>شرح کنم که پیش من بر چه نمط فغان کنی<br><br>بس که نگنجد آن سخن کو بنبشت در دهان<br>گر همه ذره ذره را بازکشی دهان کنی<br><br>مولانا <br><br></font> text/html 2015-08-05T21:12:21+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا رسول یونان http://shabsheer.mihanblog.com/post/1189 <p><font color="#666666">وقتی کسی حرف از رفتن می زند <br> مدت هاست رفته <br> فقط می خواهد مطمئن شود <br> چیزی از خودش در شما جا نگذاشته باشد <br> کمک کن چمدانش را ببندد و برود ...</font></p><p><font color="#666666"> - رسول یونان</font></p> text/html 2015-07-15T19:35:43+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا فاضل نظری http://shabsheer.mihanblog.com/post/1188 <font color="#666666"><br>از صلح می‌گویند یا از جنگ می‌خوانند؟!<br>دیوانه‌ها آواز بی‌آهنگ می‌خوانند<br><br>گاهی قناریها اگر در باغ هم باشند<br>مانند مرغان قفس دلتنگ می‌خوانند<br><br>کنج قفس می‌میرم و این خلق بازرگان<br>چون قصه‌ها مرگ مرا نیرنگ می‌دانند<br><br>سنگم به بدنامی زنند اکنون ولی روزی<br>نام مرا با اشک روی سنگ می‌خوانند<br><br>این ماهی افتاده در تنگ تماشا را<br>پس کی به آن دریای آبی‌رنگ می‌خوانند </font> text/html 2015-07-02T19:14:23+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا نادر نادرپور http://shabsheer.mihanblog.com/post/1187 <p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">بمان مادر ، بمان در خانه ی خاموش خود ، مادر</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که باران بلا میبارد از خورشید</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">در ماتمسرای خویش را بر هیچکس مگشا</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که مھمانی به غیر از مرگ بر در نخواهی دید</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">زمین گرم است از باران خون ، امروز</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">ولی دلھا درون سینه ها سرد است</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">مبند امروز چشم منتظر بر حلقه ی این در</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که قلب آهنین حلقه هم کنده از درد است</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">نگاه خیره را از سنگفرش کوچه ها بردار</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که در زیر فشار گامھا نابود خواهد شد</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">متابان برق چشمت را به دیوار خیابانھا</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که همچون شعله ای در زیر باران ، دود خواهد شد</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">تلنگر میزند بر شیشه ها سر پنجه ی باران</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">نسیم سرد میخندد به غوغای خیابانھا</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">دهان کوچه پر خون میشود از مشت خمپاره</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">فشارد درد می دوزد لبانش را به دندانھا</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">زمین گرم است از باران خون ، امروز</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">زمین از اشک خون آلوده ی خورشید ، سیراب است</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">ببین آن گوش از بن کنده را در موج خون ، مادر</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که همچون لاله از لالای نرم جوی در خواب است</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">ببین آن چشم را چون جوجه ای در خاک و خون خفته</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که روزی استخوان کاسه ی سر آشیانش بود</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">ببین آن مشت را ، آن دست دورافتاده از تن را</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که روزی چون گره می شد ، حریف دشمنانش بود</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">ببین آن مغز خون آلوده را ، آن پاره ی دل را</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که در زیر قدمھا می تپد بی هیچ فریادی</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">سکوتی تلخ در رگھای سردش زهر می ریزد</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">بدو با طعنه میگوید که بعد از مرگ ، آزادی</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">بمان مادر ! بمان درخانه ی خاموش خویش امروز</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">که باران بلا می بارد از خورشید</font></p><font color="#666666"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: right;" align="right"><font color="#666666">دو چشم منتظر را تا به کی بر آستان خانه میدوزی ؟</font></p><font color="#666666"> که دیگر سایه ی فرزند را بر در نخواهی دید<br><br><br>نادر نادرپور<br> </font> text/html 2015-06-30T18:57:51+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا فیض کاشانی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1186 <p align="right"><font color="#666666">دل و دین و عقل و هوشم همه را بر آب دادی<br>ز کدام باده ساقی به من خراب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">چو دل و چو دین و ایمان همه گشت رخنه رخنه<br>مژه‌های شوخ خود را چو به غمزه آب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">دل عالمی ز جا شد چو نقاب بر گشودی<br>دو جهان به هم بر آمد چو به زلف تاب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">در خرمی گشودی چو جمال خود نمودی<br>ره درد و غم ببستی چو شراب ناب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">ز دو چشم نیم مستت می ناب عاشقان را<br>ز لب و جوی جبینت شکر و گلاب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">همه کس نصیب خود را برد از زکات حسنت<br>به من فقیر و مسکین غم بی‌حساب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><p align="right"><font color="#666666">همه سرخوش از وصالت من و حسرت و خیالت<br>همه را شراب دادی و مرا سراب دادی</font></p><font color="#666666"> </font><div align="right"><font color="#666666">ز لب شکر فروشت دل “فیض” خواست کامی<br>نه اجابتی نمودی نه مرا جواب دادی<br><br>فیض کاشانی <br><br><br></font></div> text/html 2015-06-03T16:20:04+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا نادر ابراهیمی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1185 <font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"></span> <span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد </span></font><p> </p><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">گل از تو گلگون تر</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">امید از تو شیرین تر.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود پاییز</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">فضای نمناک جنگلی اش</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">برگ های خسته ی زردش</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">غمگین تر از نگاه تو باشد.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود، می دانم، نمی شود آوازی</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">که مرد روستایی و عاشق</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">با صدایی صاف</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در اعماق دره می خواند</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در شمال شمال</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">رنگین تر از صدای تو باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و - صدای شیهه ی اسبی تنها در ارتفاع کوه</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و - صدای عابر پیری که آب می خواهد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">به عمق یک سلام تو باشد.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">شب هنگام </span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">که خسته ایم از کار</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">که خسته ایم از روز</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">که خسته ایم از تکرار.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی، به مهربانی مهتاب</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">در آن زمان که روح دردمند ولگردم</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بستری می جوید</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بالینی می خواهد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تا شاید دمی بیاساید</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی به مهربانی مهتاب</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و این روح دردمند ولگرد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">باز هم کوله را زمین نگذارد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و سر را بر زانوی مهربانی تو.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">شکوفه از تو شاداب تر</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">پاییز از تو غمگین تر.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی و شعر هم باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی ترانه هم باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی گلدان&nbsp;یاس هم باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی بلور هم باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که شب هنگام </span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">عطر نگاه تو باشد</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">"محبوبه های شب" هم باشند.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی, من عاشق تو نباشم</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که تو باشی</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">درست همین طور که هستی</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و من, هزار بار خوبتر از این باشم</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">و باز، هزار بار، عاشق تو نباشم.</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود، می دانم</span></font></p><font color="#666666"> </font><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد...</span></font></p><p class=" " dir="rtl"><font color="#666666"><br></font></p><p style="margin-right: 0.6pt;" dir="rtl" class=" "><font color="#666666"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">"نادر ابراهیمی"</span></font></p><font color="#666666"> </font> text/html 2015-05-21T14:19:59+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا مهدی اخوان ثالث http://shabsheer.mihanblog.com/post/1184 <p align="right"><font color="#666666">به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند</font></p><p align="right"><font color="#666666">دلم تنگ است .</font></p><div align="right"><font color="#666666">بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند</font></div><p align="right"><font color="#666666">شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهیها</font></p><div align="right"><font color="#666666">دلم تنگ است .<br><br>بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه</font></div><p align="right"><font color="#666666">در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال</font></p><div align="right"><font color="#666666">دلی خوش کرده‌ام با این پرستوها و ماهی‌ها</font></div><p align="right"><font color="#666666">و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی<br></font></p><div align="right"><font color="#666666">بیا ای هم‌گناه من درین برزخ</font></div><p align="right"><font color="#666666">بهشتم نیز و هم دوزخ</font></p><div align="right"><font color="#666666">به دیدارم بیا، ای هم‌گناه، ای مهربان با من</font></div><p align="right"><font color="#666666">که اینان زود می‌پوشند رو در خواب‌های بی‌گناهیها</font></p><div align="right"><font color="#666666">و من می‌مانم و بیداد بی خوابی .<br><br>در این ایوان سرپوشیده‌ی متروک</font></div><p align="right"><font color="#666666">شب افتاده‌ست و در تالاب من دیری‌ست</font></p><p align="right"><font color="#666666">که درخوابند آن نیلوفر آبی و ماهیها، پرستوها</font></p><div align="right"><font color="#666666">بیا امشب که بس تاریک و تنهایم</font></div><p align="right"><font color="#666666">بیا ای روشنی، اما بپوشان روی</font></p><p align="right"><font color="#666666">که می‌ترسم ترا خورشید پندارند</font></p><div align="right"><font color="#666666">و می‌ترسم همه از خواب برخیزند</font></div><p align="right"><font color="#666666">و می‌ترسم همه از خواب برخیزند</font></p><div align="right"><font color="#666666">و می‌ترسم که چشم از خواب بردارند</font></div><p align="right"><font color="#666666">نمی‌خواهم ببیند هیچ‌کس ما را</font></p><div align="right"><font color="#666666">نمی‌خواهم بداند هیچ‌کس ما را</font></div><p align="right"><font color="#666666">و نیلوفر که سر بر می‌کشد از آب</font></p><div align="right"><font color="#666666">پرستوها که با پرواز و با آواز</font></div><p align="right"><font color="#666666">و ماهیها که با آن رقص غوغایی</font></p><div align="right"><font color="#666666">نمی‌خواهم بفهمانند بیدارند .<br><br>شب افتاده ست و من تنها و تاریکم</font></div><p align="right"><font color="#666666">و در ایوان و در تالاب من دیری‌ست در خوابند</font></p><p align="right"><font color="#666666">پرستوها و ماهیها و آن نیلوفر آبی</font></p><p align="right"><font color="#666666">بیا ای مهربان با من !</font></p><div align="right"><font color="#666666">بیا ای یاد مهتابی !<br><br><br></font><blockquote><font color="#666666">مهدی اخوان ثالث</font></blockquote></div><div style="text-align: center;" align="right"><strong><font size="2"><br><br></font></strong></div> text/html 2015-05-18T11:39:55+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا عباس صفاری http://shabsheer.mihanblog.com/post/1181 <p><font color="#666666"><span>هر بار که آمده ای</span><br><span>آخرین بار بوده است</span><br><span>و هربار که رفته ای اولین بار</span><br><span>فردا تو را</span><br><span>برای اولین بار خواهم دید</span><br><span>همانطور که دیروز</span><br><span>برای آخرین بار دیدمت</span><br><span>شاید امروز نیز صدایت</span><br><span>که بارش شیرین توت</span><br><span>بر پرده کتای است</span><br><span>دهانم را آب بیندازد</span><br><span>ماه نیستی</span><br><span>تا در قاب نقره ای ات</span><br><span>هر بار که نو می شوی</span><br><span>حکایتی کهن باشد</span><br><span>افتاده به جان من</span><br><span>آغوش شعله وری هستی</span><br><span>که در چشم بر هم زدنی</span><br><span>کن فیکون می کنی مرا</span><br><span>و هر بار که رفتنم را</span><br><span>از پاگرد پلکان</span><br><span>تماشا می کنی</span><br><span>مانند قزل آلای نگون بختی</span><br><span>که یک عقاب تیز چنگ</span><br><span>از رودخانه قاپیده باشد</span><br><span>گیجم و نمیدانم</span><br><span>چه بر سرم آمده است</span></font></p><font color="#666666"> </font><p><font color="#666666"><span>............</span></font></p><font color="#666666"> </font><p><font color="#666666"><span>عباس صفاری</span></font></p> text/html 2015-05-16T08:23:12+01:00 shabsheer.mihanblog.com علیرضا سیمین بهبهانی http://shabsheer.mihanblog.com/post/1183 <font color="#666666">ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر<br><br>بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم<br><br>بر من منگر ، زانکه به جز تلخی اندوه<br><br>در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم<br><br>ای رفته ز دل راست بگو ! بهر چه امشب<br><br>با خاطره ها آمده ای باز به سویم ؟ <br><br>گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه<br><br>من او نیم ، او مرده و من سایه اویم<br><br>من او نیم ، آخر دل من سرد و سیاه است<br><br>او در دل سودازده از عشق شرر داشت<br><br>او در همه جا ، با همه کس ، در همه احوال<br><br>سودای تو را ای بت بی مهر ! به سر داشت<br><br>من او نیم ، این دیده من گنگ و خموش است<br><br>در دیده او آن همه گفتار ، نهان بود<br><br>وان عشق غم آلود در آن نرگس شبرنگ<br><br>مرموزتر از تیرگی شامگهان بود<br><br>من او نیم آری ، لب من این لب بی رنگ<br><br>دیری ست که با خنده یی از عشق تو نشکفت<br><br>اما به لب او همه دم خنده جان بخش<br><br>مهتاب صفت بر گل شبنم زده میخفت<br><br>بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم<br><br>آن کس که تو میخواهیش از من به خدا مرد<br><br>او در تن من بود و ندانم که به ناگاه<br><br>چون دید و چه ها کرد و کجا رفت و چرا مرد<br><br>من گور ویم ، گور ویم ، بر تن گرمش<br><br>افسردگی و سردی کافور نهادم<br><br>او مرده و در سینه من ، این دل بی مهر<br><br>سنگی ست که من بر سر آن گور نهادم<br><br>&nbsp;سیمین بهبهانی </font>